IMIS 2008 message from the workshop organizers MUE 2008

Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)Editorial Preface

View graph of relations

Author(s)

 • Seong-Moo Yoo
 • Bonam Kim
 • Hui-Huang Hsu
 • Ilsun You
 • Jong Hyuk Park
 • Minyi Guo
 • Ching-Hsien Hsu
 • David Simplot-Ryl
 • Edwin H.-M. Sha
 • Hai Jin
 • Javier Lopez
 • Shu-Ching Chen
 • Tatsuya Yamazaki
 • Junmo Yang
 • Wen-Tzeng Huang
 • Akiyo Nadamoto
 • Chengcui Zhang
 • Ching-Sheng Wang
 • Chunming Rong
 • Frode Eika Sandnes
 • Geyong Min
 • Hyobeom Ahn
 • Hyunju Kim
 • Indrakshi Ray
 • Isabelle Simplot-Ryl
 • Ismail Khalil Ibrahim
 • Javier García-Villalba
 • Jemal H. Abawajy
 • Jinhua Guo
 • Jon Youn
 • Kouichi Sakurai
 • Kuei-Ping Shih
 • Lawrence Y. Deng
 • Mei-Ling Shyu
 • Mohammad Al-Shurman
 • Oh-Heum Kwon
 • Pedro M. Ruiz
 • Pilar Herrero
 • Q. Shi
 • Qun Jin
 • Seungjin Park
 • Sang Hyuk Son
 • Whai-En Chen
 • Witold Pedrycz
 • Xiaofeng Chen
 • Yin-Fu Huang

Related Research Unit(s)

Detail(s)

Original languageEnglish
Article number4505681
Journal / PublicationProceedings - 2008 International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering, MUE 2008
Publication statusPublished - 2008

Conference

Title2008 International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering, MUE 2008
PlaceKorea, Republic of
CityBusan
Period24 - 26 April 2008

Citation Format(s)

IMIS 2008 message from the workshop organizers MUE 2008. / Yoo, Seong-Moo; Kim, Bonam; Hsu, Hui-Huang; You, Ilsun; Park, Jong Hyuk; Guo, Minyi; Hsu, Ching-Hsien; Simplot-Ryl, David; Sha, Edwin H.-M.; Jin, Hai; Lopez, Javier; Chen, Shu-Ching; Yamazaki, Tatsuya; Yang, Junmo; Huang, Wen-Tzeng; Nadamoto, Akiyo; Zhang, Chengcui; Wang, Ching-Sheng; Rong, Chunming; Sandnes, Frode Eika; Min, Geyong; Leung, Howard; Ahn, Hyobeom; Kim, Hyunju; Ray, Indrakshi; Simplot-Ryl, Isabelle; Ibrahim, Ismail Khalil; García-Villalba, Javier; Abawajy, Jemal H.; Guo, Jinhua; Youn, Jon; Sakurai, Kouichi; Shih, Kuei-Ping; Deng, Lawrence Y.; Shyu, Mei-Ling; Al-Shurman, Mohammad; Kwon, Oh-Heum; Ruiz, Pedro M.; Herrero, Pilar; Shi, Q.; Jin, Qun; Park, Seungjin; Son, Sang Hyuk; Chen, Whai-En; Pedrycz, Witold; Chen, Xiaofeng; Huang, Yin-Fu.

In: Proceedings - 2008 International Conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering, MUE 2008, 2008.

Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)Editorial Preface