Bronze Award (Invention), Huang Jiandong, Zhang Baozhong, Au-Yeung Yee Man, Chu Hin, Hu Jinlian and Xu Xiaoyun, Superneut Mask, Organization: Hong Kong University and City University of Hong Kong, The 26th National Exhibition of Inventions, China Association of Inventions, December 2023.

Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

View graph of relations

Recipient(s)

Related research unit(s)

Detail(s)

Awarded dateDec 2023