ZENG Zhi (曾志)

Prizes/Honours

 1. 2019
 2. Best Paper Award

  • ZENG, Zhi (Recipient)
  • CHOW, Chi Yin (Recipient)
  • ZHANG, Jiadong (Recipient)
  • 20 Nov 2019
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards