ZENG Zhi (曾志)

Prizes/Honours

  1. 2019
  2. Best Paper Award

    ZENG, Zhi (Recipient), CHOW, Chi Yin (Recipient) & Jiadong ZHANG (Recipient), 20 Nov 2019

    Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards