Dr. YAU Yung (邱勇)

Prizes/Honours

 1. 2020
 2. 2019 ASCE Outstanding Reviewer

  • YAU, Yung (Recipient)
  • Mar 2020
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 3. 2019
 4. 2018 ASCE Outstanding Reviewer

  • YAU, Yung (Recipient)
  • Mar 2019
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 5. Emerald Awards for Excellence 2019 - Outstanding Papers

  • YAU, Yung (Recipient)
  • 2019
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 6. Publons Top Peer Reviewer 2019

  • YAU, Yung (Recipient)
  • 2019
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 7. 2018
 8. 2017 ASCE Outstanding Reviewer

  • YAU, Yung (Recipient)
  • 2018
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 9. 2017
 10. 2016 ASCE Outstanding Reviewer

  • YAU, Yung (Recipient)
  • 2017
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 11. Best Paper Award

  • YAU, Yung (Recipient)
  • 2017
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 12. 2016
 13. 2015 ASCE Outstanding Reviewer

  • YAU, Yung (Recipient)
  • 2016
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 14. Emerald Awards for Excellence 2016 - Outstanding Papers

  • CHIU, ShukMan (Recipient)
  • CHAU, KwongWing (Recipient)
  • YAU, Yung (Recipient)
  • 2016
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 15. 2014
 16. 2014 ASCE Outstanding Reviewer

  • YAU, Yung (Recipient)
  • 2014
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards