HUANG Yongcan (黃永燦)

Prizes/Honours

  1. 2019
  2. Institutional Research Tuition Scholarship

    FENG, Kuo (Recipient), LIU, Senyi (Recipient), VU, Tien Luyen (Recipient), HUANG, Hao (Recipient), WAN, Qianya (Recipient), ZHANG, Yuwei (Recipient), DUAN, Huayi (Recipient), HUANG, Xiaona (Recipient), XIAO, Yanjun (Recipient), ZHENG, Xuejiao (Recipient), DIAO, Yingxue (Recipient), SHI, Yu (Recipient), YAN, Wenrong (Recipient), LIU, Yang (Recipient), LIU, Chao (Recipient), MAI, Shuyi (Recipient), HUANG, Yongcan (Recipient) & ZHANG, Xin Daniel (Recipient), 1 Sep 2019

    Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards