Dr. LIU Yiren (劉乙人)

Prizes/Honours

 1. 2022
 2. Research Tuition Scholarship

  • LIU, Yiren (Recipient)
  • 1 Sept 2022
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 3. Microsoft Outstanding AI Influencer Award and the Grand Prizes in the Global AI Challenge for Building E&M Facilities

  • ZHAO, Xiangyu (Recipient)
  • QIN, S Joe (Recipient)
  • LIU, Yiren (Recipient)
  • Huang, Yixiao (Recipient)
  • Yao, Shenglong (Recipient)
  • Han, Guo (Recipient)
  • May 2022
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards