Dr. HU Xianpeng (胡先鵬)

Prizes/Honours

  1. 2017
  2. HKMS Award for Young Scholars

    HU, Xianpeng (Recipient), 2017

    Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards