Dr. HU Xianpeng (胡先鵬)

Prizes/Honours

  1. 2017
  2. HKMS Award for Young Scholars

    • HU, Xianpeng (Recipient)
    • 2017
    • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards