ZHENG Xiang (鄭翔)

Prizes/Honours

 1. 2024
 2. IJCAI Travel Grant

  • ZHENG, Xiang (Recipient)
  • 2 Jun 2024
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 3. Conference Grant

  • ZHENG, Xiang (Recipient)
  • 29 May 2024
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 4. DSN Student Travel Grant

  • ZHENG, Xiang (Recipient)
  • 23 May 2024
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 5. 2022
 6. Research Activities Fund

  • ZHENG, Xiang (Recipient)
  • 19 Jul 2022
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 7. 2020
 8. CityU Presidential PhD Scholarship

  • ZHENG, Xiang (Recipient)
  • 1 Sept 2020
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 9. Institutional Research Tuition Grant

  • ZHENG, Xiang (Recipient)
  • 1 Sept 2020
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards