Dr. MENG Xiang (孟祥)

Prizes/Honours

 1. 2022
 2. Top Paper Award, National Communication Association

  • WANG, Yuan (Recipient)
  • MENG, Xiang (Recipient)
  • Chui, Wing Hong (Recipient)
  • Nov 2022
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards