Mr. JIANG Qiang (蔣強)

Prizes/Honours

  1. 2019
  2. Chow Yei Ching School of Graduate Studies Entrance Scholarships

    JIANG, Qiang (Recipient), 1 Sep 2019

    Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards