Prof. Olli Tapio LEINO (連藹理)

Prizes/Honours

  1. 2020
  2. SCM Distinguished Service Award 2020

    • LEINO, Olli Tapio (Recipient)
    • Nov 2020
    • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards