Mr. HOU Changshun (侯昌順)

Prizes/Honours

  1. 2018
  2. Outstanding Academic Performance Award for Research Degree Students (non UGC-funded students)

    DUAN, Huayi (Recipient), XU, Xiaoyu (Recipient), WANG, Kewei (Recipient), CUI, Helei (Recipient), WANG, Xinyu (Recipient), WANG, Yufan (Recipient), LO, Hoi Shing (Recipient), REN, Yutian (Recipient), XU, Xiang (Recipient), GAO, Feng (Recipient), XU, Zoufeng (Recipient), LIANG, Xiongyi (Recipient), SONG, Dan (Recipient), LI, Dengfeng (Recipient), LI, Yingxue (Recipient), LU, Haojian (Recipient), HUI, John (Recipient), YAN, Wenrong (Recipient), CHEN, Shunwei (Recipient), LUO, Yixiao (Recipient), XIONG, Wei (Recipient), LIU, Qi (Recipient), LIU, Yanting (Recipient), LI, Huangcan (Recipient), VU, Tien Luyen (Recipient), PACHAN KRISHNAN, Rithin (Recipient), ZHU, Lina (Recipient), LIU, Yang (Recipient), KIM, Younjung (Recipient), HUANG, Hao (Recipient), LUI, Ka Ki David (Recipient), MAI, Shuyi (Recipient), ZHANG, Xin Daniel (Recipient), ZHENG, Xuejiao (Recipient), HUANG, Xiaona (Recipient), TONG, Kai Kit (Recipient), IP, Priscilla Sei Yah (Recipient), FAN, Wing To (Recipient), AN, Yao (Recipient), DIAO, Yingxue (Recipient), FU, Sijing (Recipient), LIU, Chao (Recipient), MAN, Siu Shing (Recipient), SHI, Yu (Recipient), SUN, Wei (Recipient), WAN, Qianya (Recipient), WANG, Xuan (Recipient), WANG, Zhaoyue (Recipient), YEUNG, Chi Fung (Recipient), ZHANG, Wenhao (Recipient), ZHANG, Yuwei (Recipient), HOU, Changshun (Recipient) & LI, Jiankang (Recipient), 16 Aug 2018

    Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards