Xiandai Huagong/Modern Chemical Industry

Xiandai Huagong/Modern Chemical Industry

ISSNs: 0253-4320

Zhongguo Huagong Xinxi Zhongxin, China

Scopus rating (2021): CiteScore 0.2 SJR 0.112 SNIP 0.084

Journal

Journal Metrics